Používate elektronické schránky?

17.09.2018

Orgány verejnej moci - miestne úrady, súdy, exekútori, poisťovne - elektronické schránky využívajú na doručenie úradných dokumentov. Dokumenty sa budú pokladať za doručené aj bez podpísania doručenky a prečítania správy po uplynutí lehoty 15 dní od odoslania, čím môžu nadobudnúť účinnosť nadväzujúce právne úkony (napr. plynutie lehoty na odvolanie voči rozhodnutiu a pod.).

Pozor aby vám neunikol nejaký dôležitý dokument! 

  • Fyzické osoby - nepodnikatelia aj podnikatelia - nemajú povinnosť elektronické schránky používať. Aj keď sú pre všetkých občanov od 18 rokov automaticky zriadené, naďalej môžu svoje podania uskutočňovať v klasickej listinnej podobe.
  • Právnické osoby - sú povinné aktivovať si elektronickú schránku,  majú ju zriadenú automaticky. Podľa zákona je pre právnické osoby elektronická komunikácia od 1. 1. 2017 povinná.
  • Elektronické schránky sú súčasťou Ústredného portálu verejnej správy www.slovensko.sk a zriaďujú sa automaticky pre občanov Slovenskej republiky, ktorí dovŕšili 18. rok života, pre fyzické osoby podnikateľov, ktorí sú zapísaní v živnostenskom registri SR, právnické osoby zapísané v obchodnom registri SR a orgány verejnej moci. Ostatné subjekty musia o zriadenie schránky požiadať.