Sumy cestovných náhrad od 1.6.2019

10.05.2019

Sumy stravného pre pracovné cesty sa od 1.7.2019 zvyšujú nasledovne: 

  • pre časové pásmo 5 až 12 hodín trvania pracovnej cesty na 5,10 €,
  • pre časové pásmo nad 12 do 18 hodín trvania pracovnej cesty na 7,60 €,
  • pre časové pásmo nad 18 hodín trvania pracovnej cesty na 11,60 €,

Výška stravného pre časové pásmo 5 až 12 hodín vo výške 5,10 €, mení aj nasledovné limity:

minimálna hodnota stravovacej poukážky bude 3,83€ (musí predstavovať najmenej 75 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín)

- príspevok na stravovanie, ktorý sa považuje za daňovo uznaný výdavok zamestnávateľa a ktorým zamestnávateľ prispieva na stravovanie je 2,81€ (najmenej 55 % ceny jedla, najviac však na každé jedlo do sumy 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín)

Po dlhej dobe sa bude meniť aj suma základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách (naposledy menená k 1.1.2009) - platí od 1.6.2019

  • pre jednostopové vozidlá a trojkolky z 0,050 € na 0,053 €,
  • pre osobné cestné motorové vozidlá z 0,183 € na 0,193 €.

Navrhované hodnoty základnej náhrady (platiť budú od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bude táto zmena zverejnená v Zbierke zákonov Slovenskej republiky).