Povinnosti zamestnávateľov od 1.1.2019 - RUVZ

07.01.2019

Informujeme Vás o zmenách a povinnostiach zamestnávateľa (nové v roku 2019):

- oznámiť každoročne do 15. januára v elektronickej podobe (termín posunutý do 30.6.) príslušnému orgánu verejného zdravotníctva údaje týkajúce sa zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do 2. kategórie k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka; údaje poskytne zamestnávateľ aj zástupcom zamestnancov. Náležitosti tohto oznámenia sú: názov pracoviska, názov profesií s uvedením faktorov práce a pracovného prostredia, ktorým sú zamestnanci konkrétnych profesií vystavení a počet zamestnancov pracoviska. Nakoľko toto ustanovenie zákona nadobudne účinnosť 1. júla 2018, zamestnávatelia budú údaje o zamestnancoch vykonávajúcich prácu zaradenú do 2. kategórie prvýkrát elektronicky oznamovať príslušnému orgánu verejného zdravotníctva k 31. decembru 2018, a to do 15. januára 2019. 

Zákon č. 289/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Podľa § 30 zákona č. 355/2007 Z. z. zamestnávateľ je povinný:

 • v spolupráci s pracovnou zdravotnou službou zabezpečiť posúdenie zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia a na základe tohto posúdenia zabezpečiť vypracovanie písomného posudku o riziku s kategorizáciou prác,
 • zabezpečiť posúdenie zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia a vypracovanie písomného posudku o riziku pri každej zmene pracovných podmienok, ktorá by mohla mať vplyv na mieru zdravotného rizika alebo kategóriu práce,
 • zabezpečiť posúdenie zdravotného rizika pri prácach zaradených do 2. kategórie najmenej raz za 18 mesiacov, pri prácach zaradených do 3. a 4. kategórie najmenej raz za rok. Na pracoviskách, na ktorých zamestnanci vykonávajú prácu zaradenú do 1. kategórie, zamestnávateľ nie je povinný zabezpečiť opakované posúdenie zdravotného rizika.
 • zabezpečiť pri posúdení zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia vypracovanie písomného posudku o riziku, ak pracovná zdravotná služba zistila takú zmenu pracovných podmienok, ktorá by mohla mať vplyv na mieru zdravotného rizika alebo kategóriu práce alebo písomného záznamu o posúdení rizika, ak pracovná zdravotná služba nezistila zmenu pracovných podmienok, ktorá by mohla mať vplyv na mieru zdravotného rizika alebo kategóriu práce,
 • poskytnúť kópiu posudku o riziku s kategorizáciou prác z hľadiska zdravotného rizika zástupcom zamestnancov,
 • viesť a uchovávať evidenciu zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu zaradenú do 2. kategórie, 3. kategórie alebo 4. kategórie pri expozícii faktorom práce a pracovného prostredia, ktorými sú hluk, vibrácie, ionizujúce žiarenie, elektromagnetické pole, ultrafialové žiarenie, infračervené žiarenie, laserové žiarenie, záťaž teplom, záťaž chladom, chemický faktor, karcinogénny a mutagénny faktor, biologický faktor, fyzická záťaž pri práci, psychická pracovná záťaž, zvýšený tlak vzduchu. Táto povinnosť sa netýka zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do 1. kategórie. Náležitosti takejto evidencie sú: názov pracoviska, názov profesií, faktory práce a pracovného prostredia, ktorým sú zamestnanci vystavení, kategória práce osobitne pre jednotlivé faktory práce a pracovného prostredia, výsledky kvalitatívneho a kvantitatívneho zisťovania (merania) zdraviu škodlivých faktorov pracovného prostredia pri posúdení zdravotného rizika, ak bolo vykonané.
 • predkladať príslušnému orgánu verejného zdravotníctva v spolupráci s pracovnou zdravotnou službou návrhy na zaradenie prác do 3. kategórie alebo 4. kategórie (rizikové práce) a návrhy na zmenu alebo vyradenie prác z tretej kategórie alebo štvrtej kategórie,
 • vypracovať v spolupráci s pracovnou zdravotnou službou každoročne k 31. decembru informáciu o výsledkoch posúdenia zdravotného rizika a opatreniach vykonaných na ich zníženie alebo odstránenie na pracoviskách, na ktorých zamestnanci vykonávajú prácu zaradenú do 3. kategórie alebo 4. kategórie, vrátane počtu zamestnancov, ktorí vykonávajú rizikovú prácu, a hodnotenia zdravotného stavu zamestnancov vo vzťahu k práci. Informáciu predložiť do 15. januára nasledujúceho roka príslušnému orgánu verejného zdravotníctva.
 • oznámiť každoročne do 15. januára v elektronickej podobe príslušnému orgánu verejného zdravotníctva údaje týkajúce sa zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do 2. kategórie k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka; údaje poskytne zamestnávateľ aj zástupcom zamestnancov. Náležitosti tohto oznámenia sú: názov pracoviska, názov profesií s uvedením faktorov práce a pracovného prostredia, ktorým sú zamestnanci konkrétnych profesií vystavení a počet zamestnancov pracoviska. Nakoľko toto ustanovenie zákona nadobudne účinnosť 1. júla 2018, zamestnávatelia budú údaje o zamestnancoch vykonávajúcich prácu zaradenú do 2. kategórie prvýkrát elektronicky oznamovať príslušnému orgánu verejného zdravotníctva k 31. decembru 2018, a to do 15. januára 2019.
 • umožniť pracovnej zdravotnej službe vstup na pracovisko a poskytnúť jej dostatočný čas na plnenie odborných činností pri zabezpečovaní ochrany a podpory zdravia pri práci, pričom zohľadňuje veľkosť organizácie, počet zamestnancov, pracovné podmienky a zdravotné riziká súvisiace s expozíciou zamestnancov,
 • poskytnúť pracovnej zdravotnej službe informácie potrebné na posúdenie zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia vrátane výsledkov kvalitatívneho a kvantitatívneho zisťovania (merania) faktorov práce a pracovného prostredia, ktoré používa pri svojej činnosti alebo ktoré pri jeho činnosti vznikajú, ak bolo kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov práce a pracovného prostredia vykonané.

Tieto povinnosti sa vzťahujú na zamestnávateľov vo všetkých odvetviach hospodárstva!!!

Pracovná zdravotná služba

Pracovná zdravotná služba vykonáva zdravotný dohľad pre zamestnancov a poskytuje odborné a poradenské činnosti zamestnávateľovi na plnenie jeho povinností v oblasti ochrany a podpory zdravia pri práci. Činnosť pracovnej zdravotnej služby zahŕňa:

 • dohľad nad pracovnými podmienkami,
 • posudzovanie zdravotnej spôsobilosti zamestnancov na prácu výkonom lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci,
 • poradenstvo zamerané na ochranu zdravia pri práci a predchádzanie vzniku chorôb z povolania a ochorení súvisiacich s prácou.

Zamestnávateľ zabezpečuje pracovnú zdravotnú službu buď zdravotníckymi pracovníkmi, ktorí sú s ním v pracovnoprávnom vzťahu alebo v obdobnom pracovnom vzťahu ("vlastnými zamestnancami") alebo, ak takýchto zamestnancov nemá, zabezpečuje pracovnú zdravotnú službu dodávateľským spôsobom.

Pracovnú zdravotnú službu môžu vykonávať:

 • lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia, pracovné lekárstvo, preventívne pracovné lekárstvo a toxikológia, služby zdravia pri práci alebo v špecializačnom odbore verejné zdravotníctvo pre zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do 1. alebo 2. kategórie,
 • verejný zdravotník pre zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do 1. alebo 2. kategórie, alebo
 • zdravotnícki pracovníci v tíme pracovnej zdravotnej služby pre zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do 1., 2., 3. alebo 4. kategórie.

Aktuálne zoznamy poskytovateľov zdravotného dohľadu sú dostupné na stránke www.uvzsr.sk v sekcii PRACOVNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA.

Lekár s príslušnou špecializáciou a verejný zdravotník, ktorí budú samostatne vykonávať činnosť pracovnej zdravotnej služby a dodávateľsky poskytovať zdravotný dohľad pre 1. a 2. kategóriu práce, sú povinní Úradu verejného zdravotníctva SR písomne ohlásiť začatie vykonávania svojej činnosti v lehote do 30 dní od začatia činnosti.

Verejný zdravotník, ktorý bude vykonávať samostatne činnosť pracovnej zdravotnej služby dodávateľským spôsobom (pre zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do 1. a 2. kategórie), musí v rámci ohlásenia doložiť Úradu verejného zdravotníctva SR doklad o praxi na pracovisku orgánu verejného zdravotníctva alebo na pracovisku pracovnej zdravotnej služby v trvaní najmenej 2 roky. Verejný zdravotník, ktorý nespĺňa požadovanú dĺžku praxe v trvaní najmenej 2 roky, môže byť súčasťou tímu pracovnej zdravotnej služby alebo môže vykonávať činnosť pracovnej zdravotnej služby len pre svojho zamestnávateľa. Akceptované doklady o praxi sú uvedené na stránke www.uvzsr.sk v sekcii PRACOVNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA.

Tím pracovnej zdravotnej služby vykonáva činnosť pracovnej zdravotnej služby na základe oprávnenia na pracovnú zdravotnú službu vydaného Úradom verejného zdravotníctva SR.

Od nadobudnutia účinnosti zákona č. 289/2017 Z. z. 1. decembra 2017 nevykonávajú dohľad nad pracovnými podmienkami pre zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do 1. a 2. kategórie bezpečnostní technici, autorizovaní bezpečnostní technici ani bezpečnostnotechnická služba.

Posudok o riziku a kategorizácia prác z hľadiska zdravotných rizík, ktorý vypracoval bezpečnostný technik, autorizovaný bezpečnostný technik alebo bezpečnostnotechnická služba podľa predpisov účinných do 30. novembra 2017, zostáva v platnosti do času takej zmeny pracovných podmienok na pracovisku, ktorá by mohla mať vplyv na mieru zdravotného rizika pri práci a kategóriu práce z hľadiska zdravotných rizík.

Zdroj: www.uvzsr.sk